Գլխավոր

Historical maps Պատմական քարտեզներ

Armenia in historical maps

This maps shows, that Artsakh alway was in Armenia. One more strog proofs, that Artsakh is  Armenian.

Այս քարտեզները ցույց են տալիս, որ Արցախը բոլոր ժամանակներում եղել է Հայաստանի կազմոմ: Եվս մեկ ամուր աացույց, որ Արցախը հայկական է:

1. Ancient World Maps

2. Middle Ages Maps

1. Ancient World Maps

Map of the world according Homer 9th century B. C.
Աշխարհի քարտեզը ըստ Հոմերոսի Ք. Ա 9-րդ դար

Homer is the author of the Iliad and the Odyssey, and is revered as the greatest ancient Greek epic poet. These epics lie at the beginning of the Western canon of literature, and have had an enormous influence on the history of literature.

Հոմերոսը հեղինակն է հայտնի “Իլիականի” և “Ոդիսականի” և համարվում է մեծագույն անտիկ հունական բանաստեղծ և գիտնական: Ժամանակակից հետազոտողները հոմերոսի կյանքի ժամանակահատվածը թվգրում են մոտավորապես Ք.Ա. 7 — րդ կամ 8 — րդ դարերին: մ.թ.ա..

Ancient Babaylon map B. C. 9th century.
Հին Բաբելոնյան քարտեզ Ք. Ա. 6-րդ դար:

The Babylonian Map of the World is a diagrammatic labeled depiction of the known world from the perspective of Babylonia. The map is incised on a clay tablet, showing Babylon somewhat to the north of its center the clay tablet is damaged, and also contains a section of cuneiform text.
It is usually dated to the 5th century BC. It was discovered at Sippar, southern Iraq, 60 miles (97 km) north of Babylon on the east bank of the Euphrates River, and published in 1899. The clay tablet resides at the British Museum.

Աշխարհի Բաբելոնյան քարտեզը սխեմատիկ պիտակավորված մակագրություն է Բաբելոնիային հայտնի աշխարհի տեսանկյունից: Քարտեզը կավե վահանակ է, որը ցույց է տալիս Բաբելոնի կենտրոնից որոշակի հեռավորությամբ դեպի հյուսիս:  Կավե վահանակը վնասված է, այն նաև պարունակում է մի սեպագիր տեքստի հատված:
Այն սովորաբար թվագրվում է 5 — րդ դարով. Հայտնաբերվել է Սիպերում, Հարավային Իրաք, Բաբելոնից 97 կմ  դեպի հյուսիս` Եփրատ գետի արեւելյան ափին, և հրատարակվել է 1899 թ.: Ներկայումս  կավե վահանակը գտնվում է Բրիտանական թանգարանում :

Poseydonius’s map, 150-130 B.C.
Պեսեյդոնուսի քարտեզը Ք. Ա. 150-130 թ.թ.

Posidonius of Apameia or of Rhodes (B.C. 135 — 51), was a Greek Stoic philosopher, politician, astronomer, geographer, historian and teacher native to Apamea, Syria. He was acclaimed as the greatest polymath of his age. None of his vast body of work can be read in its entirety today, as it exists only in fragments.

Պոսիդոնուս Ապամեիացի կամ Հռոդոսցի (Ք. Ա. 135 — 51), եղել է հույն ստոիկ փիլիսոփա, քաղաքական գործիչ, աստղագետ, աշխարհագրագետ, պատմաբան և մայրենի լեզվի մանկավարժ Ապամեայում, Սիրիայի. Նա Ճանաչվել էր որպես իր ժամանակի մեծագույն խորագիտակ: Նրա լայնածավալ աշխատանքներից  ոչ մեկը չի պաշխատանքի կարելի է ընթերցել ամբողջությամբ այսօր, պահպանվել են միայն հատվածներ:

Marcus Vipsanius Agrippa Roman Map, 20 A. D.
Մարկուս Վիսպանիուս Ագրիպայի կազմած Հռոմեական քարտեզը, Ք.Հ. 20թ.

Marcus Vipsanius Agrippa ( B.C. 64/63– 12) was a Roman statesman and general. He was a close friend, son-in-law, lieutenant and defence minister to Octavian, the future Emperor. He was responsible for most of Octavian’s military victories, most notably winning the naval Battle of Actium against the forces of Mark Antony and Cleopatra VII of Egypt.

Մարկուս Վիպսանիուս Ագրիպպան (Ք. Ա.  64/63- 12) եղել է հռոմեական պետական գործիչ և գեներալ. Նա Հռումի պաշտպանության նախարար Օգոստավիանուսի, ով հետագայում դարձել է Հռոմի Օգոստոս կայսրը,  մոտ ընկերը և աներորդին է եղել: Նրա շնորհիվ Օգտավիանուս տարել է մեծ ռազմական հաղթանակների, հատկապես հաղթանակ տանելով  Եգպտոսում Ակտումի ծովային ճակատամարտին  Մարկուս Անտոնիոսին և Կլեոպատրայի դեմ:

Pomponius  Mela’s map, Roman geographer, 40 A. D.
Պոմմպոնիուս Մելայի քարտեզը, հռեմեական աշխարհագրագետ Ք.Հ. 40 թ.

Pomponius Mela, was the earliest Roman geographer. His work (“De situ orbis” libri III) occupies less than one hundred pages of ordinary print. It is laconic in style and deficient in method, but of pure Latinity, and occasionally relieved by pleasing word-pictures. Except for the geographical parts of Pliny’s “Historia naturalis” (where Mela is cited as an important authority) the” De situ orbis” is the only formal treatise on the subject in Classical Latin.

Պոմպոնիուս Մելան   ամենավաղ Հռոմեկան  աշխարհագետն է: Նրա  (“De situ orbis” libri III.),  աշխատանքը զբաղեցնում է ավելի քան հարյուր հասարակ թղթի էջեր:  Այն հակիրճ թվականի ոճով ու կրճատ  մեթոդով, մաքուր լատիներենով է գրված, որտեղ երբեմն  հանդիպումմ են հաճելի բառ-նկարները: Բացառությամբ Պլինիի “Historia naturalis”-ի /”Բնական պատմություն”/ աշխատության աշխարհագրական մասերից  (որին Մելանմեւբերեւմ էր և համարում էր կարեւոր ) այն “De  situ orbis”-ը  աշխարհագրություն առարկայի դասական լատիներեն միակ ֆորմալ  տրակտատ է:

Strabo’s map 20 A. D. — Greek geographer
Ստրաբոնի քարտեզը Ք.Հ. 20թ. — Հույն աշխարհագրագետ

Strabo ( 64/63 BC –AD 24), a Greek geographer, philosopher and historian. One of the his famous work is ” The Geography” He had worked on it for many years and revised it steadily, not always consistently till his death.

Ստրաբոնը (Ք.Ա. 64/63 թ. — Ք.Հ. 24թ)  հույն աշխարհագրագետ և պատմաբան է: Նրա հայտնի աշխատանքներից է “Աշխարհագրությունը”, որի վրա նա աշխատել է շատ տարիներ և միշտ փոփոխություններ է կատարում, որոնք իրար հետևից չէին  կատարվում:

Ptolemy’s map of Grater Armenia — Tabula Asi III

Ptolemy’s map — Greek geographer 150 A. D.
Պտղոմեոսի քարտեզը -հույն աշխարհագրագետ Ք.Հ.150թ.

Claudius Ptolemy ( AD 90 – c. AD 168), was a Greek-Roman of Egypt  who wrote in Greek.  He was a mathematican, astronomer, geographer, and poet. One of the his famous work is “The Geography”, which is a thorough discussion of the geographic knowledge of the Greco-Roman world.

Կլավդիոս Պտղոմեոս (Ք.Հ. 90 — գ. AD 168), նա հունա-հռոմեական Եգիպտացի, ով գրել է հունական. Նա եղել է մափեմատիկոս, աստղագետ, աշխարհագրագետ, և բանաստեղծ: Նրա հայտնի աշխատություններից է «Աշխարհագրություն»-ը, որտեղ նա մանրակրկիտ նկարագրում է աշխարհագրական գիտելիքների եւ հունա — հռոմեական աշխարհում.


Dionysius Periegetes’s map124 A. D -Greek geographer, poet.
Դիոնիսիուս Պերեգետիսի աշխարհի քարտեզը — Հույն աշխարհագրագետ, բանաստեղծ Ք.Հ. 124թ.

Dionysius Periegetes was the author of a description of the habitable world in Greek hexameter verse written in a terse and elegant style. His lifedates, and indeed his origins, are not known, but he is believed to have been from Alexandria.

Դիոնիսուս Պերեգետեսը հեղինակն է “Հունական հեքսոմետր” աշխատությանը, որտեղ նա նկարագրում է բնակեղված աշխարհը  նրբաոճ և լակոնիկ բանատսեղծություններով: Նրա ծագնման, ինչպես նաև ապրելու տարների մասին տվյալներ չկան, սակայն որոշները կարծում են, որ նա ծագումով Ալեքսանդրաից է:

Ancient world map published in “The Atlas of Ancient and Classical Geography” by Samuel Butler, Ernest Rhys, editor (Suffolk, 1907, repr. 1908)

2. Middle Ages maps


Sebastien Münster’s Ptolemic map “Tabula Asiae III” — 1552 y.

Sebastien Münster’s map of Grater Armenia, 1544-45 y.,

Sebastien Münster, a  German cartographer, was born in Ingelheim/Germany/ and died in Basel/Switzerland/. He is famous as the author of a cartographic atlas, the Cosmographica, illustrated with 500 woodcuts. The atlas was published in 46 editions — in German between 1544 and 1628, in Latin between 1550 and 1559, in Italian in 1558 and in French in 1575.

Սեբաստիան Մունսթեր, գերմանացի քարտեզագիր, ծնվել է Ինգելհեյմում / Գերմանիա/ և մահացել Բազելում /Շվեյցարիա/: Նա հայտնի է իր “Կասմոգրաֆիկա” քարտեզագրական ատլասով, որը պատկերված 500 փայտի վրա փորագրություններով . Ատլասը տպագրվել լույս է տեսել 46 տպագրությամբ` գերմաներեն  1544 և 1628 թ.- ին, լատիներեն 1550 և 1559 թ.- ին իտալերեն  1558 թ.-ին և ֆրանսերեն 1575 թ.-ին.

The Fra Mauro map, made around 1450 by the Venetian monk Fra Mauro.

“The Fra Mauro map” considered the greatest memorial of medieval cartography” according to Roberto Almagià, is a map made around 1450 by the Venetian monk Fra Mauro. It is a circular planisphere drawn on parchment and set in a wooden frame, about two meters in diameter.

“Ֆրա Մաուրոյի քարտեզ “ — այն համարում է միջնադարյան քարտեզագրության մեծագույն հուշարձանը  համաձայն Ռոբերտո Ալմագիայի այս քարտեզը կազմվել է 1450 թ.- ի Վենետիկցի վանական Ֆրա Մաուրոյի կողմից. Այն  շրջանաձև  պլանիսֆերա է` գծված է մագաղաթի վրա եզրավորված փայտե շրջանակում, մոտ երկու մետր տրամագծով:

Battista Agnese’s Map of Russia and Caucasus 1564 y.

Battista Agnese (c. 1500 – 1564) was a cartographer from the Republic of Genoa, who worked in the Venetian Republic. His workshop produced at least 71 manuscript atlases of sea charts between 1534 and 1564. The charts normally included latitude but not longitude, along with various decorative features.

Բատտիստա Ագնեսեի կողմից  (1500 — 1564), ով ծննդով Ջենովայի Հանրապետությունից է, բայց աշխատել են Վենետիկի Հանրապետությունում: Նրա արհեստանոց արտադրվել է առնվազն ավելի քան 71 ձեռագիր  ատլասներ եւ ծովային քարտեզներ 1534 թ.-ց 1564 ո.-ը:  Այդ ատլասները սովորաբար գրված են  լայնության, բայց ոչ երկայնություն, տարբեր դեկորատիվ առանձնահատկություններով

Nicola Senson’s Map of Armenia 1658 y.

Nicolas Sanson (1600–1667), a French cartographer. In 1627 he attracted the attention of Richelieu by a map of Gaul which he had constructed (or at least begun) while only eighteen. He gave lessons in geography both to Louis XIII and to Louis XIV; and when Louis XIII, it is said, came to Abbeville, he preferred to be the guest of Sanson (then employed on the fortifications).

Նիկոլաս Սենսոն (1600-1667), ֆրանսիացի քարտեզագիր: 1627 թ.-ին ուշադրության է արժանանում Ռոշելիեի  կողմից, ով հավանել է նրա կազմած (կամ սկսած) քարտեզը, այդ ժամանակ նա ընդամենը տասնութ տարեկան էր. Սենսոնը դասավանդել է աշխարհագրության  Ֆրանսիայի թագավորներ Լուի 13-րդին և Լուի 14-րդին:

Allain Manesson Mallet’s map of  Armenia and Caucasus, 1710 y.

Alain Manesson Mallet (1630–1706), a French cartographer and engineer.
He started his career as a soldier in the army of Louis XIV, became a Sergeant-Major in the artillery. He also served under the King of Portungal, before returning to France, and his appointment to the court of Louis XIV. His major publications were Description de L’Univers (1683) in 5 volumes.His Description de L’Universe contains a wide variety of information, including star maps, maps of the ancient and modern world, and a synopsis of the customs, religion and government of the many nations included in his text.

Ալեն Մենսսոն Մալեթ (1630-1706), ֆրանսիացի քարտեզագիր և ինժեներ է: Նա սկսեց իր կարիերան որպես զինվոր է Լուի 14-րդի բանակում և դարձավ հրետանու սերժանտ — մայոր: Նա նաև ծառայել Պորտուգալիայիլ է թագավորի մոտ, այնուհետև վերադառնում է  Ֆրանսիայում և նշանակում, դատավոր Լու 14-րդի արքունիքում.
Նրա հիմնական հրապարակումներ եղան “Description դե L’Univers” /”Տիեզերքի նկարագրություն”/(1683), հինգ մասեչով.
Նրա “Description դե L’Universe”-ը պարունակում է բազմաթիվ տեղեկություններ, այդ թվում աստղային քարտեզներ,  հնագույն եւ ժամանակակից աշխարհի քարտեզներ, ինչպես  նաև իր տեքստում տեղ գտած բազմաթիվ ազգերի սովորույթների, կրոնների և կառավարությունների մասին:

Middle east map published by Didier Robert de Vaugondy in 1762, Paris

Gilles (1688 — 1766) and Didier (c. 1723 — 1786) Robert de Vaugondy, a French map publishers, engravers, and cartographers living and working in Paris during the mid-18th century. The father and son team are descended from the important Sanson cartographic firm, from whom they inherited much of their initial material. The Vaugondys were well respected for the detail and accuracy of their maps. Their most important work is the beautifully produced Atlas Universel.

Ժիլլ (1 688 — 1766թ.թ.) եւ Դիդյե (1723 — 1786թ.թ.) Ռոբերտ դե Վուգոնդիներ, ֆրանսիացի քարտեզ հրատարակողներ, փորագրիչներ և քարտեզագիրներ, որոնք ապրում և աշխատում էին Փարիզում  18 — րդ դարի կեսերին:  Հայրը եւ որդին Վուգոնդիները ծագում են հայտնի Սանսոն քարտեզագրական դպրոցից, ումից և ժառանգել են, շատ նախնական նյութից. Վուգոնդիներին հարգում էին իրենց մանրամասը և ստույգ քարտեզների համար. Նրանց կարևորագույն աշխատանքն է գեղեցիկ ներկայացված “Atlas Universel” /”Համընդհանուր ատլաս”/:

Jacques Nicolas Bellin’s map of Armenia published in Volume 3 of “Petit Atlas Maritime” book,1764y., Paris

Jacques Nicolas Bellin (1703-72) — a French hydrographer and geographer. Bellin spent over fifty years at the French Hydrographic Service w he was appointed the first “Ingenieur hydrographe de La Marine” /”Engineer Hydrographer of the Navy”/. The results of his work is in the production of a very large number of sea charts of the highest quality which appeared in many editions with varying numbers of charts to the end of the century. He was appointed “Hydrographer to the King” and was a member of the Royal Society in London.

Ժակ Նիկոլա Բելլին (1703-72թ.թ.) — ֆրանսիացի հիդրոգրաֆ և քարտեզագիր: Բելլինըէ ավելի քան հիսուն տարի աշխատել է Ֆրանսիայի Հիդրոգրդիկայի Ծառայությունում և նշանակվել “Ingenieur hydrographe de La Marine” /”Նավատորմի գլխավոր ինժիներ-հիդրոգրաֆ”/. Այն  իր աշխատանքի արդյունքում նա կազմել մեծ թվով բարձրորակ ծովային քարտեզներմի շատ, որոնք հայտնվում էին դարավերջի բազմաթիվ հրատարակություններում. Նա նշանակվել է որպես “Թագավորի հիդրոգրաֆ” և անդամ էր Թագավորական Հասարակության Լոնդոնում.

Emanuel Bowen (1694–1767), an English map engraver, who worked for George II of England and Louis XV of France as a geographer

Էմանուել Բովեն (1694-1767թ.թ.), անգլացի քարտեզագիր, ով աշխատել է Անգլիայի թագավոր Գեորգ 2-րդի և Ֆրանսիայի թագավոր                Լուի -րդի մետ` որպես քարտեզագիր:

A detailed map of Persia and its adjoining countries with Armenia,1750 y., Amsterdam.

Adrien-Hubert Brué map of Asia Minor, Armenia, Syria, Mesopotamia and Caucasus, 1822 y., Paris

Adrien-Hubert Brué (1786–1832), a French cartographer living and working in Paris at the late 18th and early 19th centuries. Brue held the office of “Geographe du Roi”. In this position Brue contributed to thousands of maps and numerous atlases. Like most cartographers many of his maps were published posthumously and were common even several decades after his death.

Ադրիեն-Հյուբերտբ Բրյուե (1786 — 1832), Ֆրանսիայի քարտեզագիր ապրել և  աշխատել է Փարիզում 18- րդ  վերջին և 19- րդ դարերի սկզբին: Բրյուեն եղել է “Թագավորական աշխարհագրություն” գրասենյակի ղեկավարը: Այդ պաշտոնը Բրյուեին նպաստել է, որպեսզի կազմի  հազարավոր քարտեզներ և բազմաթիվ ատլասներ. Քարտեզագիրների մեծ մասի նման նրա ր քարտեզների տպագրվել հետմահու և նրա մահից հետո օգտագործվել է մի քանի տասնամյակ:

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: